Voorwaarden en condities

Versie / Laatste update: januari 2020

Welkom bij United Bull Traders OÜ(hierna ook te noemen: "United Bull Traders OÜ". "United Bull Traders" of "wij/ons"). Wij bieden online software as a service (SaaS) aan via onze website. https://www.UnitedbullTraders.com (de"Website). Onze software ("Software") stelt u in staat om te handelen en te investeren in cryptocurrency's.

Deze voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op de relatie tussen United Bull Traders en u voor elk gebruik van de Website en de Programmatuur die United Bull Traders aanbiedt. U kunt de Programmatuur niet gebruiken zonder deze Voorwaarden te accepteren.

Definities

United Bull Traders: United Bull Traders OÜ, een vennootschap naar Estlands recht. Het bedrijf is geregistreerd bij de Estse Kamer van Koophandel en Industrie onder registratienummer 14870130. De statutaire zetel van de onderneming is gevestigd te Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 158/2, Tallin. United Bull Traders wordt ook wel "wij" genoemd.

Gebruiker(s): individuele privépersonen of rechtspersonen die gebruik maken van de website of de software. Gebruikers worden ook wel "u" genoemd.

Software: de software die United Bull Traders heeft ontwikkeld om gebruikers in staat te stellen te handelen in crypto valuta op de crypto markt.". De software is beschikbaar via de website https://www.Unitedbulltraders.com.

Registratie en persoonlijke rekening

Als u onze website en software wilt gebruiken, ga dan naar https://www.unitedbulltraders.com. U dient zich te registreren en een persoonlijk account aan te maken om de Website en Software te kunnen gebruiken.

U moet de inloggegevens van uw account beschermen en uw wachtwoord strikt geheim houden. Wij gaan ervan uit dat alle handelingen die u vanuit uw account verricht, door u of onder uw toezicht worden uitgevoerd.

U gaat akkoord met het verstrekken van actuele, volledige en nauwkeurige informatie over uw account. U gaat ermee akkoord om uw persoonlijke account onmiddellijk bij te werken wanneer dat nodig is, zodat we contact met u kunnen opnemen als dat nodig is.

Aanbiedingen en prijzen

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle aanbiedingen zijn echter altijd onderhevig aan deze voorwaarden.

De prijzen op de website zijn exclusief belastingen en kosten.

We kunnen onze prijzen altijd aanpassen. De prijswijziging zal onmiddellijk van kracht worden.

Abonnement en betaling

United Bull Traders biedt verschillende soorten optredens van een professionele handelaar aan. Elk optreden verschilt in de hoeveelheid posities, geselecteerde munten, de frequentie van het scannen van de beurs en de hoeveelheid ondersteuning van United Bull Traders. U kunt alle optredens vinden op het sociale platform van https://www.unitedbulltraders.com.

De prijs van het optreden wordt automatisch gefactureerd. Mogelijke betalingsmethoden worden op de Website weergegeven.

We kunnen onze prijzen altijd aanpassen. De prijswijziging zal onmiddellijk van kracht worden.

  Eerlijk gebruik van onze website en software
 • U bent zich ervan bewust dat de waarde van cryptocurrency's sterk kan fluctueren en dat er geen enkele garantie kan worden gegeven voor de waarde van cryptocurrency's op welk moment dan ook. De aankoop en verkoop van cryptocurrencies is uitsluitend toegestaan voor personen die 18 jaar of ouder zijn. U verklaart ouder te zijn dan 18 jaar of toestemming te hebben verkregen van een ouder of voogd.
 • De aankoop van uw cryptocurrencies gaat via onze provider "coinpayments", wat betekent dat als gevolg van uw opdracht cryptocurrencies zullen worden aangekocht op de wisselmarkt.
 • Door een bedrag over te maken aan United Bull Traders geeft u de opdracht aan United Bull Traders om cryptocurrency's voor u aan te schaffen tot het bedrag van het overgemaakte bedrag en gaat u akkoord met de waarde van de aan te schaffen cryptocurrency's, zoals deze door United Bull Traders worden bepaald en vastgelegd. De waarde van de cryptocurrency's zal worden geregistreerd op het moment dat u een betaalmethode heeft gekozen en de betaling is gestart en/of wordt uitgevoerd, of in voorkomend geval na goedkeuring van de transactie tegen de door United Bull Traders vast te stellen reële marktwaarde, vermeerderd met een variabele vergoeding en eventuele kosten van de betaaldienst.
 • In het geval van de aankoop van cryptocurrencies zullen de cryptocurrencies door United Bull Traders naar uw portemonnee worden gestuurd.
 • Een afgeronde betaling, evenals het sturen van cryptocurrencies door u naar ons kan niet worden teruggedraaid. Cryptocurrencies kunnen nooit worden geruild of geretourneerd.
 • Het invoeren van de juiste gegevens, zoals hoeveelheid, (cryptocurrency) ontvangstadres en e-mailadres is uw persoonlijke verantwoordelijkheid, evenals het doorgeven van wijzigingen. U garandeert de juistheid van de door u opgegeven gegevens. Het niet of te laat doorgeven van wijzigingen is geheel voor uw rekening en risico.
 • U heeft de verantwoordelijkheid om over een adequate en veilige oplossing te beschikken:
  • Internetverbinding;
  • Computer, tablet, smartphone of elk ander apparaat waarmee een internetverbinding kan worden gemaakt met United Bull Traders, dat voorzien is van up-to-date maatregelen tegen onder andere hackers, virussen, spam, enz...;
  • E-mailaccount waartoe u exclusief toegang heeft, en via welke e-mailaccount de e-mails van United Bull Traders ongehinderd kunnen worden ontvangen.
  • Indien niet aan de in dit artikel gestelde voorwaarden wordt voldaan, is United Bull Traders niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fraude.
 • Handelaren zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fraude. United Bull Traders spant zich tot het uiterste in om fraude te voorkomen. United Bull Traders heeft het recht om zowel vooraf als tijdens en na een transactie alle maatregelen te nemen die zij nodig acht. United Bull Traders is te allen tijde gerechtigd, ter voorkoming van fraude en/of misbruik, een transactie op te schorten en/of te annuleren om de transactie te onderzoeken en/of aanvullende informatie van u te vragen. Indien als gevolg van de door United Bull Traders te nemen maatregelen de betaling van gelden en/of cryptocurrency's wordt uitgesteld en/of geannuleerd, is United Bull Traders gerechtigd de waarde van de cryptocurrency's opnieuw vast te stellen. U bent verplicht uw medewerking te verlenen aan deze door United Bull Traders te nemen maatregelen.
 • United Bull Traders is te allen tijde gerechtigd de opdracht naar eigen inzicht niet uit te voeren en/of te annuleren. In geval van het vermoeden of bij constatering dat er handelingen zijn verricht die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden is United Bull Traders tevens gerechtigd het account te blokkeren. In geval van annulering van een order door United Bull Traders zullen de aan United Bull Traders betaalde gelden en/of de aan United Bull Traders geleverde cryptocurrency's worden geretourneerd onder aftrek van de gemaakte kosten en de door United Bull Traders geleden schade als gevolg van eventuele koersschommelingen. United Bull Traders is in geen geval aansprakelijk voor schadevergoeding jegens u.
 • Alle adviezen van United Bull Traders (telefonisch, per e-mail of informatie op de website) worden vrijblijvend, voor informatieve doeleinden en zonder enige aansprakelijkheid van United Bull Traders verstrekt. United Bull Traders kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de door u te lijden schade als gevolg van koersschommelingen.
 • Indien de koop of verkoop door een consument op afstand plaatsvindt, heeft u als consument in de meeste gevallen het recht om zonder opgaaf van redenen een beroep te doen op de ontbinding van de overeenkomst, dit is het 'herroepingsrecht'. Gezien het feit dat de waarde van de cryptoklassen onderhevig is aan (koers)schommelingen en dat United Bull Traders hier geen controle over heeft, wordt dit herroepingsrecht door United Bull Traders uitgesloten. In geval van een koop op afstand heeft u als consument dus niet het recht om (na ontvangst van de bitcoins) de overeenkomst binnen 14 dagen te ontbinden.
 • U accepteert de bijzondere omstandigheden die zich kunnen voordoen tijdens de dienstverlening door United Bull Traders via internet en de (technische) storingen die zich daarbij kunnen voordoen, zoals de onmogelijkheid om (volledige) toegang te krijgen tot de United Bull Traders website of het account, het niet tijdig kunnen leveren en/of verwerken van een bestelling, storingen en/of defecten in de United Bull Traders website en/of onderliggende hardware en/of (internet) netwerkverbindingen en/of programmatuur waarop het platform draait. Behoudens opzet en grove schuld van United Bull Traders is United Bull Traders niet aansprakelijk voor deze bijzondere omstandigheden, noch voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk zijn of niet beschikbaar zijn van de website of het account van United Bull Traders, noch in geval van vertragingen en/of storingen en/of het niet volledig functioneren van de website.
 • U gaat ermee akkoord dat United Bull Traders u op de hoogte houdt van informatie, onder andere door het sturen van een nieuwsbrief, door middel van direct marketing en/of advertenties, die voor u van belang kunnen zijn. Indien u een klacht heeft over de dienstverlening van United Bull Traders kunt u een klacht indienen via support@unitedbulltraders.com of uw schriftelijke klacht richten aan het postadres van United Bull Traders. De omschrijving van de klacht dient nauwkeurig en volledig te zijn (met vermelding van de betreffende Orders, Transacties, Saldo's, relevante datum of data, de beschuldigingen tegen United Bull Traders en (andere) relevante feiten. De stukken ter onderbouwing van deze klacht dienen voorts als bijlage te worden toegezonden. United Bull Traders is verplicht om binnen 4 weken inhoudelijk te reageren op uw klacht.
 • Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door één der partijen als een geschil worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van United Bull Traders, onverminderd het recht van United Bull Traders om de wettelijk of verdragsmatig bevoegde rechter te kiezen en met uitsluiting van de geschillen die tot de competentie van de kantonrechter behoren.

Privacy

United Bull Traders respecteert uw privacy en loopt vooruit op de algemene EU-verordening inzake gegevensbescherming (GDPR). Wanneer u gebruik maakt van onze Website en Software, zullen wij bepaalde persoonlijke gegevens van u verzamelen. In ons Privacybeleid kunt u lezen welke persoonlijke gegevens wij verzamelen en voor welke doeleinden.

Intellectueel eigendom

United Bull Traders is de exclusieve licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op en betrekking hebben op (alle content die via) de Website en de Software, zoals - maar niet beperkt tot - octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, merkaanvragen, databankrechten, dienstmerken, handelsnamen, auteursrechten, handelsgeheimen, licenties, domeinnamen, knowhow, eigendomsrechten en processen ("Intellectuele Eigendomsrechten").

United Bull Traders verleent haar Gebruikers een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en herroepbare licentie die bedoeld is voor eerlijk gebruik van de Website en Software op basis van een abonnement zoals door ons aangeboden op https://www.unitedbulltraders.com. U heeft geen toegang tot de inhoud van de Website en Software voor enig ander doel, zoals de verkoop of distributie van de inhoud van de Website en Software. Zie ook artikel 6.

Beschikbaarheid van de website en de software en afwijzing van garanties

De Website en de Software zijn beschikbaar op computers en draagbare mobiele apparaten met iOS en Android. United Bull Traders zal redelijke inspanningen leveren om de Website en de Software te allen tijde beschikbaar te stellen. De Gebruiker erkent echter dat de Website en de Software worden aangeboden via het internet en mobiele netwerken en dat de kwaliteit en beschikbaarheid van de Website en de Software dus kan worden beïnvloed door factoren die buiten de redelijke controle van United Bull Traders vallen.

United Bull Traders aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van de Website en de Programmatuur, noch voor enige moeilijkheid of onmogelijkheid om de inhoud te downloaden of te openen, noch voor enige andere storing in het communicatiesysteem die ertoe kan leiden dat de Website of de Programmatuur niet beschikbaar is.

United Bull Traders is niet verantwoordelijk voor enige ondersteuning of onderhoud met betrekking tot de Website of Programmatuur. United Bull Traders kan - naar eigen inzicht - de Website of Programmatuur en de functionaliteiten daarvan van tijd tot tijd updaten, wijzigen of aanpassen om de gebruikerservaring te verbeteren. United Bull Traders is niet verantwoordelijk voor eventuele downtime als gevolg van deze handelingen.

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst United Bull Traders hierbij alle impliciete garanties met betrekking tot de beschikbaarheid van de Website en de Programmatuur van de hand. De Website en de Software worden aangeboden "zoals ze zijn" en "zoals ze beschikbaar zijn" zonder enige vorm van garantie.

Helpdesk, advies en disclaimer.

United Bull Traders heeft een helpdesk waar Gebruiker vragen kan stellen over de Website en de Programmatuur. United Bull Traders geeft alleen advies over het functioneren van de Website en Programmatuur.

United Bull Traders doet dat expliciet niet:

Geef Gebruikers een persoonlijk advies over welke cryptocurrency ze moeten kopen;

Geef gebruikers persoonlijk financieel advies.

Risico's

De gebruiker is zich bewust van de bijbehorende risico's van het bezit van, de handel in en het gebruik van cryptocrèmes en neemt de volledige verantwoordelijkheid voor deze risico's.

Aansprakelijkheid

Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van United Bull Traders uitsluiten of beperken wanneer deze niet kan worden uitgesloten of beperkt onder het toepasselijke recht.

United Bull Traders is jegens u niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van de Website of Programmatuur of de daarop aangeboden content. United Bull Traders is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:

de goede werking van de (hyper)links die door de Website of Software worden aangeboden;

de kwaliteit van elk optreden van een professional, verstrekt door Gebruikers op de Website;

het (gebrek aan) financieel voordeel voor de Gebruikers door het gebruik van de Website of de Software;

elke situatie waarbij het mobiele apparaat, de inloggegevens en/of het wachtwoord van de gebruiker worden gestolen en elke derde partij vervolgens gebruik maakt van de Website of de Software zonder toestemming van de gebruiker;

elke schade of wijziging aan de apparatuur van Gebruiker, met inbegrip van maar niet beperkt tot computerapparatuur of een handapparaat, als gevolg van de installatie of het gebruik van de Website of de Software;

het niet nakomen van een van de verplichtingen van United Bull Traders onder deze Voorwaarden, indien dit het gevolg is van gebeurtenissen die buiten de redelijke controle van United Bull Traders vallen.

Er is informatie en gegevens over sociale media die door gebruikers worden gegenereerd. United Bull Traders heeft geen invloed op de gegevens en informatie die worden verzonden en United Bull Traders zal geen enkele inhoud op sociale media die door gebruikers worden geüpload of gedeeld monitoren. Daarom is United Bull Traders niet aansprakelijk voor gegevens en informatie op de sociale media. Als we op de hoogte worden gesteld van het feit dat de inhoud of informatie onwettig is, deze Voorwaarden schendt of anderszins ongepast is, zullen we actie ondernemen op dit gebied.

Schadeloosstelling

Gebruikers zullen United Bull Traders vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor alle aansprakelijkheden, schade en kosten (inclusief schikkingskosten en redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit vorderingen van derden met betrekking tot:

enig letsel of schade als gevolg van gedrag van de Gebruiker met betrekking tot het gebruik van onze Website en Software; en schending door de gebruiker van deze voorwaarden of schending van een toepasselijke wet, voorschrift of bevel.

Diversen

United Bull Traders behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Wanneer we deze Voorwaarden op een belangrijke manier wijzigen, zullen we de Gebruikers hiervan op de hoogte brengen via een nieuwsbrief) Door de Website te blijven gebruiken, erkent u de meest recente versie van deze Voorwaarden.

Indien wij (delen van) deze Voorwaarden niet afdwingen, kan dit niet worden opgevat als toestemming of afstand van het recht om ze op een later tijdstip of tegen een andere Gebruiker af te dwingen.

Gebruiker kan de rechten en verplichtingen uit deze Voorwaarden niet overdragen aan derden.

Scheidbaarheid

De ongeldigheid of onafdwingbaarheid van enige bepaling van deze Voorwaarden heeft geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van enige andere bepaling van deze Voorwaarden. Een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling zal worden vervangen of geacht worden te zijn vervangen door een bepaling die als geldig en afdwingbaar wordt beschouwd en die de bedoeling van de ongeldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Estland.

Tenzij dwingend recht anders voorschrijft, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan in verband met deze Voorwaarden uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Tallinn, Estland, tenzij het geschil in der minne kan worden geschikt.

Klachten, opmerkingen en suggesties

United Bull Traders streeft ernaar u optimaal van dienst te zijn. Als u een klacht, opmerking of suggestie heeft, kunt u contact met ons opnemen via support@Unitedbulltraders.com. Geef ons uw contactgegevens en een duidelijke omschrijving en reden van uw klacht. Klachten worden meestal binnen 7 werkdagen afgehandeld.

United Bull Traders B.V.

Adres Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 158/2, Tallin estonia

Email:info@Unitedbulltraders.com

Estse Kamer van Koophandel en Industrie

Registratienummer: 14870130